Program Committee


Program Committee

Djamal Benslimane, Lyon 1 University, France
Jin Chen, Michigan State University, USA
Liang Chen, RMIT University, Australia
Chenwei Deng, Beijing Institute of Technology, China
Xiangjun Dong, Shandong Polytechnic University, China
Xiu Susie Fang, The University of Adelaide, Australia
Stefano Ferilli, Universita' di Bari, Italy
Philippe Fournier-Viger, Harbin Institute of Technology, China
Sung Ho Ha, Kyungpook National University, South Korea
Jing He, Victoria University, Australia
Qing He, Institute of Computing Technology, CAS, China
Xiaohua Tony Hu, Drexel University, USA
Wei Hu, Nanjing University, China
Guangyan Huang, Deakin University, Australia
Akihiro Inokuchi, Kwansei Gakuin University, Japan
Daisuke Kawahara, Kyoto University, Japan
Gang Li, Deakin University, Australia
Haiquan Li, University of Arizona, USA
Zhixin Li, Guangxi Normal University, China
Yubao Liu, Sun Yat-Sen University, China
Guohua Liu, Yanshan University, China
Bo Liu, Guangdong University of Technology, China
Xudong Luo Sun, Yat-sen University, China
Jiangang Ma, Victoria University, Australia
Marco Maggini, University of Siena, Italy
Toshiro Minami, Kyushu Institute of Information Sciences and Kyushu University Library, Japan
Yasuhiko Morimoto, Hiroshima University, Japan
Pablo Moscato, The University of Newcastle, Australia
Shirui Pan, University of Technology Sydney, Australia
Tao Peng, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
Tieyun Qian, Wuhan University, China
Yongrui Qin, University of Huddersfield, UK
Kai Qin, RMIT University, Australia
Wenjie Ruan, The University of Adelaide, Australia
Michele Ruta, Politecnico di Bari, Italy
Arun Kumar Sangaiah, VIT University, India
Dharmendra Sharma, University of Canberra, Australia
Ali Shemshadi, The University of Adelaide, Australia
Guojie Song, Peking University, China
Eiji Uchino, Yamaguchi University, Japan
Li Wan, Google, USA
Qinsi Wang, CMU, USA
Hongzhi Wang, Harbin Institute of Technology, China
Zhihui Wang, Fudan University, China
Xianzhi Wang, UNSW, Australia
Zhiang Wu, Nanjing University of Finance and Economics, China
Jia Wu, University of Technology Sydney, Australia
Feng Xia, Dalian University of Technology, China
Zhipeng Xie, Fudan University, China
Guandong Xu, University of Technology Sydney, Australia
Xiujuan Xu, Dalian University of Technology, China
Bing Xue, Victoria University of Wellington, New Zealand
Zijiang Yang, York University, UK
Min Yao, Zhejiang University, China
Lina Yao, UNSW, Australia
Dayong Ye, University of Wollongong, Australia
Qi Yu, Rochester Institute of Technology, USA
Fusheng Yu, Beijing Normal University, China
Chao Yu, University of Wollongong, Australia
Chunxia Zhang, Beijing Institute of Technology, China
Shichao Zhang, Guangxi Normal University, China
Wei Emma Zhang, The University of Adelaide, Australia
Guang Lan Zhang, Boston University, USA
Mengjie Zhang, Victoria University of Wellington, New Zealand
Nenggan Zheng, Zhejiang University, China
Hill Zhu, Florida Atlantic University, USA
Xiaofeng Zhu, Guangxi Normal University, China
Yi Zhuang, Zhejiang Gongshang University, China
Shweta Purawat, San Diego Super Computer Center, USA